Koronavirus COVID-19 očima pojišťoven

V těchto dnech se setkáváme s dotazy jednotlivých klientů,  jak se bude chovat jejich cestovní pojištění, sjednané na
dobu určitou v případě, že budou nuceni v zahraničí zůstat déle z důvodu vyhlášené karantény v oblasti do níž vycestovali. Zjistili jsme pro Vás stanoviska jednotlivých pojišťoven.
V každém případě je nutné sledovat:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/index.html?zn=G-I
Pokud je vydáno varování pro konkrétní oblast před sjednáním pojištění, žádná z pojišťoven nebude v této souvislosti plnit.

 

1 Allianz pojišťovna, a.s.
Ano, v případě karantény dojde k automatickému, bezplatnému prodloužení pojištění. Týká se pojištění léčebních výloh, nikoliv zvýšených nákladů na ubytování.
„Pokud jde o léčebné výlohy, které tvoří základ cestovního pojištění, ty se vztahují i na onemocnění koronavirem, pokud by jím klient na místě onemocněl. Neměl by se ale dostat do oblasti, do které již byl vyhlášen zákaz vycestování. Zcela vyloučené pojistné krytí je pak v zemích, které státní nebo jiný veřejný
orgán označí za válečnou, zdraví či životu nebezpečnou zónu, do které nedoporučuje cestovat,“


2 INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složka AXA Assistance
VPP Čl. 1. 3) 6. Pojištění se sjednává na pojistnou dobu uvedenou v pojistné smlouvě. Pojistná dobase automaticky prodlužuje v případě uvíznutí pojištěného v místě pobytu mimo území České republiky nebo při návratu zpět do České republiky z důvodu stávky dopravce, teroristického činu nebo živelních katastrof, a to po dobu nezbytnou pro návrat pojištěného na území České republiky. INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složka AXA Assistance zmiňuje epidemii mezi výlukami – tedy výjimkami, na které se pojištění nevztahuje nebo při nichž „nejsou povinni plnit“. INTER PARTNER
ASSISTANCE, organizační složka AXA Assistance nekryje událost, která (mimo jiné) „nastala v důsledku špatných epidemiologických situací v cílové zemi.“
3 Colonnade Insurance S.A., organizační složka Ano, pojištění se automaticky prodlouží. Kryto je riziko léčebných výloh i v souvislosti s léčbou
onemocnění koronavirem. Hrazeny nebudou zvýšené náklady na ubytování a stravu. Přikládám stanovisko Colonnade Insurance S.A., organizační složka. 2


4 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Sjednané pojištění lze prodloužit na telefonické lince Global assistance 1220, vztahuje se na LV,
nikoliv na zvýšené náklady na ubytování. „Pokud je tomu jako v tomto případě, kdy oblast Lombardie a Benátska byla vyhlášena MZV ČR jako
riziková, avšak klient přes do zmíněných oblastí vycestuje, případná pojistná událost se posuzuje s ohledem na příčinnou souvislost, tedy pokud klient onemocní koronavirem, spadá takový případ do výluk, v případě ostatních onemocnění a úrazů plníme standardně z léčebných výloh."


5 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB odmítala „následky epidemické nebo pandemické nákazy“ obecně v celém cestovním pojištění, před pár dny nicméně formou veřejného příslibu zmírnila podmínky pro pojištění léčebných výloh a nově tak kryje i epidemii či pandemii.


6 Direct pojišťovna, a.s.
Sjednané pojištění se neprodlužuje automaticky, klient musí kontaktovat svého makléře s žádostí o sjednání dalšího cestovního pojištění, případně, má-li přístup k internetu, sjednat si novou pojistnou smlouvu sám. Nové pojištění lze sjednat v případě, že se již nachází v zahraničí. Vztahuje se na Léčebné výlohy, nikoliv na zvýšené náklady za ubytování.


7 ERV Evropská pojišťovna, a. s.
Léčebné výlohy
Když klient pojede do oblasti, která je už koronavirem zasažena, zajistíme a uhradíme léčení jakýchkoli nemocí či úrazů mimo koronaviru, jehož řešení podléhá rozhodnutí místních úřadů.
Storno
Obava plynoucí z výskytu koronaviru v oblasti, kam má klient cestovat, není důvodem pro uznání storna. Doporučujeme domluvit se s CK, prodejcem letenek či poskytovatelem ubytování na změně destinace či termínu. Pokud si klient koupí naše pojištění Storno Plus v době, kdy ještě MZV nevydalo doporučení necestovat do daného místa, a pak došlo k uzavření konkrétního cílového letiště či oblasti, má nárok na plnění z pojištění storna.
Riziko karantény
Automaticky bezplatně prodloužíme pojištění na celou dobu, kterou klient musí strávit v karanténě. Stačí se pouze ozvat naší asistenční službě. ERV Evropská pojišťovna, a. s. se rozhodla nucené umístění v karanténě brát jako hospitalizaci v nemocnici. Proto klienti, kteří mají sjednáno pojištění obsahující náhradu za pobyt v nemocnici, od nás dostanou kompenzaci za dobu strávenou v karanténě nad rámec sjednané délky pobytu. Celková náhrada může být 10–20 tisíc Kč podle typu produktu. O umístění lidí do karantény rozhodují místní orgány, které by se rovněž měly postarat o náklady na pobyt v karanténě.
V době karantény jsou naše možnosti pomoci klientům přirozeně omezeny místními opatřeními. Cestovní pojištění se bohužel nevztahuje na ušlou mzdu, prodloužené parkování na letišti, náhradní letenky apod.


8 Generali Česká pojišťovna a.s.
„Pokud jde o oblast pojištění léčebných výloh, tak je situace následující. Odjede-li a onemocní-li klient v lokalitě, kam není doporučeno vycestovat (Ministerstvem zahraničních věcí nebo např. mezinárodní zdravotnickou organizací), pak jde o nerespektování tohoto upozornění a jedná se o cestu na vlastní nebezpečí. V takovém případě v souvislosti s koronarivem nevzniká nárok na poskytnutí pomoci, respektive nároku na pojistné plnění. Jen pro úplnost dodám, že pokud by k onemocnění došlo v lokalitě, kam ministerstvo doporučení necestovat nevydalo, pak bychom samozřejmě náklady za lékařskou péči a případnou karanténu hradili. Repatriace by se řešila individuálně po dohodě s příslušnými orgány, které jsou k tomu v Česku kompetentní. U pojištění storna cesty opět vždy vycházíme z aktuálního doporučení Ministerstva zahraničních věcí pro danou oblast. Pokud je vydáno doporučení necestovat, pak je možné pojištění storna cesty uplatnit.“


9 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
V případě vyhlášené karantény se sjednané pojištění se automaticky prodlužuje. V případě nakažení virem jsou LV kryty pouze tehdy, kdy klient vycestoval do země dříve, než bylo vydáno nedoporučení cestovat do zmíněné destinace z důvodu koronaviru. Pokud vycestoval přes nedoporučení MZV, riziko nákazy a karantény spadá do výluky a nebude plněno.

10 Slavia pojišťovna a.s.
„V případě, že by se klient pohyboval v místě, kde je vyhlášená epidemie a věděl o tom, že je tam riziko nákazy již před jeho nástupem na cestu, tak bychom nehradili, např. uzavřená města v Itálii. Pokud by však v době klientova pobytu byla na daném místě vyhlášená epidemie, před cestou žádné riziko nehrozilo, a klient by prokazoval symptomy nemoci, tak bychom případné ošetření pochopitelně hradili,“ Z cestovního pojištění se prodlouží automaticky pouze pojištění LV. 4


11 UNIQA pojišťovna, a.s.
V případě vyhlášené karantény se sjednané pojištění se automaticky prodlužuje do doby návratu.


12 Pojišťovna VZP, a.s.
Pojišťovna VZP, a.s. doporučuje svým klientům bedlivě sledovat, před nástupem na cestu, stránky Ministerstva zahraničních věcí https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html, kde jsou vyhlášena, mimo jiné, i aktuální doporučení a informace o vývoji v souvislosti s nákazou COVID -19 (Koronavirus). Pokud budete i přes varování/nedoporučení MZV cestovat do oblastí (aktuálně vybrané oblasti či provincie Číny, Itálie, Vietnamu, Korejské republiky a Španělska) označených jako nevhodných k cestování nebude Pojišťovna VZP a.s., případnou léčbu tímto onemocněním hradit.
V případě ostatních států a oblastí, kterých se toto varování netýká, je případná nákaza nemocí COVID-19 hrazena dle pojistných podmínek pro Cestovní pojištění, v případě vyhlášení karantény v těchto oblastech se Vaše cestovní pojištění automaticky prodlužuje o 7 dní, a to ZDARMA.

Zdroj:

1. https://www.opojisteni.cz/spektrum/cestovni-pojisteni-ve-stinu-koronaviru-na-co-si-datpozor/
c:18235/

2. vyjádření odpovědných osob z jednotlivých pojišťoven.