Cestovní pojištění

Cestovní pojištění sjednané do zahraničí poskytuje pojistnou ochranu osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého bydliště, včetně pojištění finančních ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním. V případě cestovního pojištění sjednaného pro Českou republiku poskytuje pojistnou ochranu pro úrazová a majetková rizika.

Pojištění léčebných výloh

Z pojištění jsou hrazeny nezbytné náklady na ošetření úrazu nebo náhle vzniklého onemocnění a náklady na ubytování a stravu opatrovníka.

Pojištění léčebných výloh obsahuje:

 • asistence
 • zubní ošetření
 • repatriace
 • přivolání opatrovníka

Příklady volitelných připojištění:

 • Úrazové pojištění pojištění se sjednává pro případ trvalých následků úrazu, pro případ smrti úrazem, nebo denního odškodného za vyjmenované úrazy
 • Pojištění osobních věcí a zavazadel pojištění se vztahuje na osobní věci a zavazadla, které si pojištěný vzal s sebou nebo si je v zahraničí pořídil a na zpoždění, poškození a ztrátu zavazadel při přepravě
 • Pojištění odpovědnosti za škodu, za újmu způsobenou na zdraví, za škodu na majetku třetí osoby a za ušlý zisk třetí osoby
 • Pojištění storna cesty se vztahuje na finanční ztrátu, kterou představují náklady nenávratně vynaložené v souvislosti se zrušením cesty

Pojištění lze sjednat s následujícím územním rozsahem pojistné ochrany

Tuzemsko – Česká republika

Evropa – evropské státy kromě ČR a země; Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Tunisko, Kypr, Turecko

Svět – do této oblasti patří celý svět kromě České republiky

Jaké mám povinnosti?

 •  Řádně a včas hradit pojistné.
 • Seznámit každého pojištěného a další oprávněné osoby s obsahem pojistné smlouvy a s tím, jakým způsobem jsou zpracovávány jejich osobní údaje.
 • Činit veškerá opatření nutná k předcházení vzniku škodné události.
 • V případě škodné události, úrazu nebo náhlém onemocnění bez zbytečného odkladu kontaktovat asistenční službu pojistitele (buď osobně nebo prostřednictvím ošetřujícího lékaře nebo spolucestujícího).