Pojištění automobilů

Povinné ručení

Pojištění se sjednává pro případ, kdy pojištěnému vznikne povinnost nahradit jinému újmu způsobenou provozem vozidla. Pojištěný má právo, aby pojistitel za něj uhradil újmy vzniklé na zdraví nebo usmrcením, škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci, ušlý zisk a ve stanovených případech náklady spojené s právním zastoupením. Pojistitel poskytne pojistné plnění za podmínek a v rozsahu vyplývajícím ze zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (dále jen „Zákon“), a to nejvýše do limitů pojistného plnění uvedených v pojistné smlouvě.

Garanční fond

18865775.jpgV souladu se Zákonem jsou pojistitelé povinni odvádět příspěvky do garančního fondu.

Ve vztahu k poškozeným, tj. těm, kterým byla provozem vozidla způsobena škoda, vystupuje Česká kancelář pojistitelů jako garant a poskytovatel plnění za újmu:

  • na zdraví nebo usmrcením způsobenou provozem nezjištěného vozidla, za kterou odpovídá nezjištěná osoba,
  • způsobenou provozem vozidla bez pojištění odpovědnosti,
  • způsobenou provozem vozidla pojištěného u pojistitele, který z důvodu svého úpadku nemůže uhradit tuto škodu,
  • způsobenou provozem cizozemského vozidla pojištěného hraničním pojištěním,
  • způsobenou provozem cizozemského vozidla, jehož řidiči nevzniká při provozu tohoto vozidla na území ČR povinnost uzavřít hraniční pojištění,
  • náhradního plnění podle § 24 a) a § 24 b) zákona č. 168/1999 Sb.,

  • způsobenou provozem vozidla, které bylo odesláno z jiného členského státu do České republiky jako státu cílového určení, nebylo-li k tomuto vozidlu sjednáno pojištění odpovědnosti podle tohoto zákona a ke škodné události došlo ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy kupující osoba vozidlo převzala, i když vozidlo nebylo v České republice registrováno.

Ve vztahu k povinným, tj. těm, kteří odpovídají za újmu způsobenou nepojištěným vozidlem, má ČKP právo na náhradu toho, co za ně poškozeným plnila.

Havarijní pojištění

Havarijní pojistka (Kasko) chrání Vaše vozidlo před škodami vzniklými v důsledku odcizení vozidla, havárie, vandalismu, neoprávněného užití vozidla nebo v případě živelných pohrom. Na rozdíl od povinného ručení Vám v případě havárie, kterou zaviníte, pojišťovna uhradí škodu na Vašem vlastním vozidle. Je tak ideálním doplněním povinného ručení, které kryje škody na Vámi nabouraném vozidle. Porovnejte nabídky pojišťoven a vyberte si nejlevnější havarijní pojištění!