Zdravotní pojištění cizinců

Pojištění nutné a neodkladné zdravotní péče cizinců

Jedná se o pojištění nutné a neodkladné zdravotní péče poskytované v důsledku úrazu či náhlého onemocnění pojištěného.

Co je předmětem pojištění?

Úhrada nákladů nutné a neodkladné zdravotní péče, které se pojištěný musel podrobit ve zdravotnickém zařízení v ČR, resp. je‑li stanoveno v  pojistné smlouvě v  zemích schengenského prostoru nebo zemích tranzitu v  důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění, ke kterým došlo během trvání pojištění na území ČR resp. je‑li stanoveno v  pojistné smlouvě v  zemích schengenského prostoru nebo zemích tranzitu. Úhrada nákladů repatriace nemocného, zraněného nebo zemřelého pojištěného za podmínek stanovených pojistnými podmínkami. 

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?

Pojištění se sjednává pro pojistné události vzniklé na území ČR a v zemích tranzitu. Je‑li tak v pojistné smlouvě ujednáno, pojištění se sjednává i pro pojistné události vzniklé na území států Schengenského prostoru mimo území ČR.

Jaké mám povinnosti?

Povinnosti během trvání pojištění:

  • plně a pravdivě informovat o pojišťovaném riziku před i v době platnosti pojistné smlouvy; oznamovat pojišťovně všechny změny kontaktních údajů
  • včas a ve stanovené výši platit pojistné
  • dbát, aby škoda nenastala a učinit opatření ke zmírnění následků škodné události, která již nastala
  • podrobit se potřebnému lékařskému vyšetření. Povinnosti v případě uplatnění nároku na pojistné plnění
  • pojistnou událost nahlásit bez zbytečného odkladu
  • podat pravdivé informace o jejím vzniku a příčinách
  • kontaktovat asistenční společnost pojistitele a postupovat podle jejích pokynů a pokynů pojistitele
  • předložit veškeré požadované dokumenty a postupovat dle pokynů pojišťovny, včetně předložení nezbytných dokladů.

Komplexní zdravotní pojištění cizinců

O jaký druh pojištění se jedná?

Jedná se o pojištění přiměřených a nezbytných nákladů komplexní zdravotní péče, které se pojištěný musel podrobit ve zdravotnickém zařízení nebo které byly vynaloženy v souvislosti s těhotenstvím a s porodem dítěte pojištěné. Při zvolení pojistné doby 12 měsíců a delší se zároveň sjednává i služba TeleMedic (telefonická zdravotní konzultace) a připojištění odpovědnosti občana za újmu.

Co je předmětem pojištění?

Předmětem pojištění jsou přiměřené a nezbytné náklady komplexní zdravotní péče, které se pojištěný musel podrobit ve zdravotnickém zařízení v důsledku zhoršení zdravotního stavu, ke kterému došlo na území krytém pojištěním nebo v  souvislosti s  těhotenstvím a  s  porodem dítěte pojištěné, vynaložených v  době trvání pojištění, s  výjimkou sjednaných výluk.

Předmětem pojištění jsou pouze náklady zdravotní péče, která vede u  pacienta k  zachování jeho zdravotního stavu z  doby před uzavřením pojistné smlouvy v souladu se zákonem o pobytu cizinců na území ČR. Předmětem pojištění jsou rovněž, je‑li tak ujednáno v pojistné smlouvě, náklady nutné a neodkladné zdravotní péče, které se pojištěný musel podrobit v  důsledku zhoršení zdravotního stavu během pobytu na území států schengenského prostoru mimo území ČR. Pojistné krytí se vztahuje pouze na turistický pobyt pojištěného (bez provozování jakékoliv i  krátkodobé výdělečné činnosti), přičemž délka každého jednotlivého pobytu nesmí přesáhnout 30 dní.

Předmětem pojištění jsou i náklady na repatriaci. V případě pojistné události vzniklé v zemi tranzitu jsou předmětem pojištění pouze náklady nutné a neodkladné zdravotní péče.