Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

mapaumluvycmrclenove.jpgObčanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., § 2555 - § 2581)

Implementace úmluvy CMR v zákoně ČR

Novela zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, §9a:

„Ustanovení o uzavření a provádění přepravní smlouvy, odpovědnosti dopravce, reklamaci a žalobě a o přepravě prováděné postupně několika dopravci obsažená v Úmluvě CMR se použijí obdobě ve vnitrostátní silniční nákladní dopravě“

Co je to Úmluva CMR?

Mezinárodní smlouva vztahující se na každou přepravní smlouvu za úplatu podle níž předpokládané místo nakládky nebo vykládky leží ve dvou jiných státech znichž alespoň jeden je signatářem Úmluvy CMR.

Článek 4, 5

 • Dokladem o uzavření přepravní smlouvy je nákladní list
 • První vyhotovení obdrží nákladního listu obdrží odesílatel, druhé doprovází zásilku a třetí si ponechá dopravce.

Článek 17

 • Dopravce odpovídá za úplnou, nebo částečnou ztrátu zásilky, nebo za její poškození, které vznikne od okamžiku převzetí k přepravě až do okamžiku jejího vydání, jakož i za překročení dodací lhůty.

Článek 18 odst. 1

 • Důkaz o tom že ztráta zásilky, její poškození nebo překročení dodací lhůty, vznikly některou z příčin uvedených v článku 17 odst. 2., náleží dopravci
 • Objektivní odpovědnosti

Článek 17 - Liberační důvody (zproštění odpovědnosti)

 • Vlastní zavinění či příkaz oprávněného, nevyvolaný nedbalostí dopravce
 • Vlastní vada zásilky
 • Okolnosti, které dopravce nemůže odvrátit a jejich náledky odstranit není v jeho moci
 • Vznikne-li ztráta nebo poškození ze zvláštního nebezpečí související s:

        +  použitím otevřených vozidel bez plachet, bylo-li takovéto použití vozidel výslovně dohodnuto a                                    poznamenáno v nákladní listině;

        chybějící obal, nebo vadný obal zásilky;

        +  manipulace, naložení, uložení nebo vyložení zásilky odesílatelem, příjemcem;

        přirozená povaha určitého zboží;

        +  nedostatečné, vadné značky nebo čísla jednotlivých kusů zásilky;

        +  přeprava živých zvířat.

Jak vypadá výhrada v nákladním listu?

Př. Nebyl jsem připuštěn k nakládce, protože interní směrnice odesílatele to zakazují. - Důkazní břemeno: na dopravci. 

Náhradová povinnost

NOZ - §  2567: Při ztrátě nebo zničení zásilky nahradí dopravce cenu, kterou zásilka měla v době, kdy ji převzal. 

Odpovědnost až do výše věcné škody na zásilce + neomezená odpovědnost za nedodržení dodací lhůty. 

Úmluva CMR - článek 23

Bod 1: ... vypočítá se náhrada z hodnoty zásilky v místě a době jejího převzetí k přepravě. 

Bod 3: Náhrada škody však nesmí přesahovat 8,33 zúčtovacích jednotek za kilogram. Chybějící hrubé hmotnosti nezávislé na skutečné hodnotě zásilky. 

Země  Měna Množství Kód Kurz
EMU Euro 1 EUR 25,9
MNF SDR 1 XDR 30,79

Př: 

Aktuální kurz SDR:                                               30,79 Kč

Váha poškozeného zboží:                                   8 866 kg

Hodnota poškozeného zboží:                   7 000 000 Kč

Náhrada škody:   8 866 x 8,33 x 30,79 = 2 273 958 Kč

__________________________________________vysvětlení________________________________

 

Zvýšení náhradové povinnosti 

Článek 24

 • Odesílat může, zaplatí-li dohodnutý příplatek k přepravnému, udat k nákladní liště cenu zásilky převyšující hranici stanovenou článku 23 odst. 3 a v takovém případě nahrazuje udaná cena tuto hranici. 

Článek 26

 • Odesílatel může, zaplatí-li dohodnutý příplatek k přepravnému, udat k nákladní liště částku zvláštního zájmu na dodání zásilky pro případ její ztrátu nebo poškození, a nebo překročení dodací lhůty.

Obecné podmínky zvýšení náhradové